RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

Centrum Medyczne AMED przetwarza dane osobowe pacjentów w oparciu o przepisy:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Medyczne AMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. św. Wincentego 93 lok. 7, 03-291, NIP: 5242893487, REGON: 384790763, Numer KRS:0000812192, e-mail: amed@amed.med.pl, tel. 22 6750846
  Wszystkie osoby przetwarzające dane pacjentów, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz są obowiązane do zachowania tajemnicy.
 2. Zbierane dane osobowe pacjentów, przetwarzane są w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych (opieki zdrowotnej) oraz świadczenia innych usług medycznych w szczególności związanych z prowadzonymi badaniami klinicznymi, umowami sprawowania opieki zdrowotnej. Dane osobowe są wykorzystywane do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, jak również wystawiania faktur i prowadzenia niezbędnych statystyk i sprawozdawczości.
   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. c RODO, w zw. Z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 6 ust. 1 lit. d RODO w przypadku w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, art.9 ust. 2 lit. c i h RODO – w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii. Ponadto w sytuacji , gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte m.in. w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o służbie medycyny pracy, ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawie o publicznej służbie krwi.
  2. komunikacja przy realizowaniu usług medycznych, aby zapewnić wyższą jakość świadczenia, np. smsy z przypomnieniem terminu wizyty.
   Podstawa prawna przetwarzania: zgoda pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   przedstawienie informacji dotyczącej usług oferowanych przez Centrum Medyczne AMED z siedzibą w Warszawie, kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub SMS/MMS.
   Podstawa prawna przetwarzania: zgoda pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia świadczeń z uwagi na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. W przypadku odmowy podania danych, Centrum Medyczne AMED nie może realizować usługi medycznej.
 3. Zakres danych zbieranych do udzielania świadczeń to: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL (data i miejsce urodzenia), nr dokumentu tożsamości, adres, a także nr telefonu, adres e-mail do celów kontaktowych. Podczas wizyt lekarskich, przedlekarskich i pielęgniarskich, zbierane są dane szczególnej kategorii dotyczące zdrowia naszych pacjentów – oznaczające dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie zdrowia pacjenta, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 4. Dane osobowe, w tym dane dotyczące stanu zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej mogą być przekazywane/udostępniane zgodnie z prawem podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; 12) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań)
 1. Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych, a także sprostowania lub usunięcia (po upływie terminu wskazanego w przepisach prawa) oraz wniesienia sprzeciwu, a także przeniesienia danych (o ile przepis prawa na to wskazuje). Pacjent ma prawo do otrzymania informacji (w sposób zrozumiały i w powszechnym formacie) jakie dane osobowe przekazał do Centrum Medycznego AMED.
 2. Centrum Medyczne AMED korzysta z usług podwykonawczych innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub pomocniczą w zakresie opieki zdrowotnej, co wiąże się z ujawnieniem danych pacjentów tym podmiotom. Nasi podwykonawcy obowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy powierzonych danych.
 3. Centrum Medyczne AMED przechowuje dane pacjentów zgodnie z terminami określonymi w prawie tj.: Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  -2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 1. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych. Dane osobowe pacjentów mogą podlegać profilowaniu. Administrator za zgodą pacjenta może przekazywać zanonimizowane/w sposób uniemożlwiający identyfikację pacjenta/ dane osobowe do państwa trzeciego.
 2. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Inspektorem Danych Osobowych jest Justyna Kurosz.
  Kontakt do Inspektora Danych Osobowych CM AMED: tel. 22 6750846, e-mail: iod@amed.med.pl
 

Szanowny Pacjencie,

Podanie numeru telefonu albo adresu poczty elektronicznej, ułatwia nam kontakt ze sobą i upoważnia Przychodnię do wykorzystania tych środków komunikacji np. w celu:

 • dowiedzenia się o stanie zdrowia po zabiegu,
 • przypomnienia o wizycie,
 • odwołania wizyty,
 • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości),

Taki kontakt  nie jest wg obowiązujących przepisów prawa traktowany jako marketing usług i nie wymaga zgody pacjenta.

Budynki przychodni są monitorowane. Monitoringiem nie są objęte gabinety, pomieszczenia socjalne, toalety.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym:

 • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące;
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych